Pause adblock if can't play video
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ใช้พลาสมารักษาผู้ป่วยวิกฤติโควิด-19
สำนักข่าวไทย TNA MCOT

สำนักข่าวไทย TNA MCOT

21Subscrice


โรคโควิด-19 ไม่มียารักษาโดยตรง ไม่มีวัคซีน ซึ่งมีการพูดถึงการนำพลาสมา หรือ สารภูมิคุ้มกันในเลือดของผู้ป่วยที่หายขาดแล้วมาใช้รักษา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้นำมาทดลองใช้กับผู้ป่วยแล้วเป็นรายแรก ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ